YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong “Bút ký triết học”, V.I.Lênin viết: “Nhận thức là sự tiến gần mãi mãi và vô tận của [………] đến khách thể”. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên.

  • A. Chủ thể
  • B. Ý thức 
  • C. Tư duy
  • D. Con người 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA