YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng:

  • A. Động vật bậc cao cũng có ý thức như con người 
  • B. Ý thức chỉ có ở con người
  • C.  Người máy cũng có ý thức như con người 
  • D. Cả a, b, c đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA