YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất? 

  • A. Độ
  • B. Nhảy vọt
  • C. Điểm nút
  • D. Tất cả đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA