YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sai lầm của các quan niệm quy vật trước Mác về vật chất là gì? 

  • A.  Đồng nhất vật chất với tồn tại
  • B.  Quy vật chất về một dạng vật thể 
  • C.  Đồng nhất vật chất với hiện thực
  • D. Coi ý thức cũng là một dạng vật chất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA