YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì? 

  • A. Mô thức của trực quan cảm tính
  • B. Khái niệm của tư duy lý tính 
  • C. Thuộc tính của vật chất
  • D. Một dạng vật chất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA