YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng với quan điểm của triết học MácLênin

  • A. Ý thức có nguồn gốc từ mọi dạng vật chất giống như gan tiết ra mật 
  • B. Ý thức của con người là hiện tượng bẩm sinh
  • C. Ý thức con người trực tiếp hình thành từ lao động sản xuất vật chất của xã hội 
  • D. Cả a, b, c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA