YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay đổi vị trí của vật thể trong không gian?

  • A. Cơ học
  • B. Lý học
  • C. Xã hội
  • D.  Hóa học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA