• Câu hỏi:

  Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC: 

  • A. Thế giới thống nhất ở tính vật chất của nó
  • B. Thế giới thống nhất ở sự tồn tại của nó
  • C. Thế giới thống nhất ở ý niệm tuyệt đối hay ở ý thức con người 
  • D. Cả a, b, c đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC