• Câu hỏi:

  Phạm trù nào dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, về quy mô, trình độ phát triển của sự vật, biểu thị số lượng các thuộc tính, các yếu tốc cấu hình sự vật?

  • A. Chất
  • B. Lượng
  • C. Vận động 
  • D.  Độ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC