YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Triết học MácLênin cho rằng, thực tiễn là toàn bộ [………] có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo thế giới khách quan. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện quan điểm trên.

  • A. Hoạt động vật chất và tinh thần
  • B. Hoạt động tinh thần
  • C. Hoạt động vật chất 
  • D. Hoạt động 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA