YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai trong các câu sau:

  • A. Quy luật tự nhiên diễn ra tự phát thông qua sự tác động của các lực lượng tự nhiên
  • B. Phát triển là khuynh hướng chung của sự vận động của sự vật và hiện tượng
  • C. Quy luật tự nhiên diễn ra tự phát qua sự tác động của các lực lượng siêu nhiên
  • D. Quy luật xã hội hình thành và tác động thông qua hoạt động của con người nhưng không phụ thuộc vào ý thức của con người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA