• Câu hỏi:

  Theo Ph.Ăngghen, một trong những phương thức tồn tại cơ bản của vật chất là:

  • A. Phát triển
  • B. Chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác 
  • C.  Phủ định
  • D. Vận động 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC