YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm Mác-Lênin là gì? 

  • A. Là một phạm trù triết học
  • B.  Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác 
  • C. Là toàn bộ thế giới hiện thực
  • D. Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA