YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xác định câu đúng nhất theo quan điểm của triết học MácLênin: 

  • A. Phát triển của sự vật không có tính kế thừa
  • B. Phát triển của sự vật có tính kế thừa nhưng đó là sự kế thừa nguyên xi cái cũ hoặc lắp ghép từ cái cũ sang cái mới một cách máy móc về mặt hình thức
  • C. Phát triển của sự vật có tính kế thừa nhưng trên cơ sở có phê phán, lọc bỏ, cải tạo và phát triển
  • D. Tất cả các câu đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA