YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy luật nào vạch ra khuynh hướng của sự vận động, phát triển? 

  • A.  Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
  • B. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại 
  • C. Quy luật phủ định của phủ định
  • D. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA