YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng: Chất của sự vật là?

  • A. Cấu trúc của sự vật
  • B. Tổng số các thuộc tính 
  • C. Các thuộc tính sự vật
  • D. Sự thống nhất hữu cơ các thuộc tính 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA