RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Đêmôcrít nhà triết học cổ Hy Lạp quan niệm vật chất là gì?

  • A.  Nước
  • B.
   Lửa
  • C.  Không khí 
  • D. Nguyên tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>