YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự tương tác của các phân tử, các hạt cơ bản…?

  • A.  Cơ học 
  • B. Lý học 
  • C. Xã hội
  • D. Hóa học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA