YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?

  • A. Quy luật phủ định của phủ định
  • B. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại; 
  • C. Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng;
  • D. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA