YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan niệm của triết học MácLênin về sự phát triển? 

  • A.  Là mọi sự vận động nói chung
  • B. Là mọi sự phủ định nói chung
  • C.  Là sự phủ định biện chứng
  • D. Là sự phủ định siêu hình 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA