YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay thế các phương thức sản xuất trong quá trình phát triển của xã hội loài người?

  • A. Cơ học
  • B. Lý học 
  • C. Xã hội
  • D. Hóa học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA