• Câu hỏi:

  The match will be screened on ITV with___________commentary by Andy Gray.

  • A. lively
  • B. live
  • C. alive
  • D. living

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Live (adj, adv) = trực tiếp (truyền hình). Live commentary = lời bình luận trực tiếp

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC