• Câu hỏi:

  It was___________of Harry to arrive late and then try to dominate the meeting.

  • A. common
  • B. usual
  • C. ordinary
  • D. typical

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  It + be + typical of + somebody + to V = việc ai làm gì là điển hình (người đó rất hay làm việc này). Typical = đặc trưng, điển hình. Common = phổ biến, thông thường. usual = thường xuyên. Ordinary = thông thường

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC