• Câu hỏi:

  Different measures have been___________to help the homeless.

  • A. made
  • B. taken
  • C. done
  • D. conducted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đây là hình thức bị động của cấu trúc: take measures to V = thực hiện biện pháp để làm gì. Dịch : những biện pháp khác nhau đã được thực hiện để giúp người vô gia cư

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC