• Câu hỏi:

  It was___________a victory that even Smith’s fans couldn’t believe it.

  • A. such surprising
  • B. so surprising
  • C. too surprising
  • D. surprising

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  So + adj + a/an + N + that + mệnh đề = quá … đến mức mà…

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC