• Câu hỏi:

  The explorers said that they could make the round trip shorter if the weather had not been that bad.

  • A. said that
  • B. could take
  • C. if
  • D. that bad

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Khi tường thuật, câu điều kiện loại 2 lùi thành câu điều kiện loại 3: If + S + had + past participle, S + would/could + have + past participle -> Sửa B: could have made

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC