• Câu hỏi:

  She believes that all countries should___________the death penalty as it is inhumane.

  • A. put down to
  • B. catch up on
  • C. get down to
  • D. do away with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Do away with something = bãi bỏ, hủy bỏ cái gì. The death penalty = hình phạt tử hình

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC