• Câu hỏi:

  Dr. Chen advised me to use this remedy in___________as it is extremely potent.

  • A. restraint
  • B. moderation
  • C. control
  • D. regulation

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  In moderation = một cách điều độ. Potent = rất có hiệu lực. restraint = hạn chế. Control = kiểm soát. Regulation = sự thường xuyên

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC