• Câu hỏi:

  I know you didn’t want to upset me but I’d sooner you _________me the whole truth yesterday.

  • A. could have told
  • B. told
  • C. have told
  • D. had told

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Câu giả định một mong muốn trái với quá khứ: would sooner + S + had + past participle

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC