Hoá Học 12 Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

 • Bài 9: Amin

  Bài 9: Amin
  Nội dung bài học trình bày cô đọng kiến thức về khái niệm, phân loại và cách gọi tên Amin đồng thời nhấn mạnh đến các tính chất của Amin.

  5 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Amino axit

  Bài 10: Amino axit
  Nôi dung bài học tìm hiểu đầy đủ khái niệm, tính chất hóa học điển hình cũng như những hiểu biết về ứng dụng Amino axit.

  5 trắc nghiệm 9 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Peptit và Protein

  Bài 11: Peptit và Protein
  Nội dung bài học tìm hiểu về Peptit , protein, enzim, axit nucleic và vai trò của chúng trong cơ thể sinh vật. Truyền tải kiến thức về cấu tạo và tính chất của Protein.  

  5 trắc nghiệm 15 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12 Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit và Protein

  Bài 12 Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit và Protein
  Tiết học so sánh, hệ thống hóa kiến thức về cấu tạo, tính chất của Amin, Amino Axit và Protein. 

  10 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết