YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 64 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 64 sách GK Sinh lớp 12

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3 TATGGGXATGTAATGGGX 5

a) Hãy xác định trình tự nuclêôtit của:

- Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch nói trên.

- mARN được phiên mã từ mạch khuôn trên.

b) Có bao nhiêu côđon trong mARN?

c) Liệt kê các bộ ba đối mã với mỗi các côđon đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Ta có: Mạch khuôn (mạch gốc) của gen 3' TATGGGXATGTAATGGGX ... 5'

Câu a:

Mạch bổ sung: 5’ ATAXXXGTAXATTAXXXG ... 3’

mARN: 5' AUAXXXGUAXAUUAXXXG ...3’

Câu b:

Có \(\frac{18}{3} = 6\) côđon trên mARN.

Câu c:

Các bộ ba đối mã của tARN đối với mỗi côđon: UAU, GGG, XAU, GUA, AUG, GGX.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 64 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 64 SGK Sinh học 12

Bài tập 3 trang 64 SGK Sinh học 12

Bài tập 4 trang 64 SGK Sinh học 12

Bài tập 5 trang 65 SGK Sinh học 12

Bài tập 6 trang 65 SGK Sinh học 12

Bài tập 7 trang 65 SGK Sinh học 12

Bài tập 8 trang 65 SGK Sinh học 12

Bài tập 9 trang 66 SGK Sinh học 12

Bài tập 1 trang 66 SGK Sinh học 12

Bài tập 2 trang 66 SGK Sinh học 12

Bài tập 3 trang 66 SGK Sinh học 12

Bài tập 4 trang 67 SGK Sinh học 12

Bài tập 5 trang 67 SGK Sinh học 12

Bài tập 6 trang 67 SGK Sinh học 12

Bài tập 7 trang 67 SGK Sinh học 12

Bài tập 1 trang 37 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 37 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 37 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 37 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 6 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 7 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 8 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 74 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 74 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 75 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 75 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 8 trang 24 SBT Sinh học 12

Bài tập 4 trang 26 SBT Sinh học 12

Bài tập 6 trang 27 SBT Sinh học 12

Bài tập 8 trang 28 SBT Sinh học 12

Bài tập 23 trang 32 SBT Sinh học 12

Bài tập 35 trang 34 SBT Sinh học 12

Bài tập 44 trang 36 SBT Sinh học 12

Bài tập 46 trang 36 SBT Sinh học 12

Bài tập 49 trang 37 SBT Sinh học 12

Bài tập 50 trang 37 SBT Sinh học 12

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF