• Câu hỏi:

  Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \frac{{{x^2} - x + 1}}{{x - 1}}\) trên khoảng \((1; + \infty )\) là:

  • A. \(\mathop {\min }\limits_{\left( {1; + \infty } \right)} y = 3.\)
  • B. \(\mathop {\min }\limits_{\left( {1; + \infty } \right)} y =  - 1.\)
  • C. \(\mathop {\min }\limits_{\left( {1; + \infty } \right)} y = 5.\)
  • D. \(\mathop {\min }\limits_{\left( {1; + \infty } \right)} y =  - \frac{7}{3}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}y = \frac{{{x^2} - x + 1}}{{x - 1}} \Rightarrow y' = 1 - \frac{1}{{{{(x - 1)}^2}}}\\y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 2\end{array} \right.\end{array}\)

  Lập bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x=3, giá trị nhỏ nhất \(f(2) = 3.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC