• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD sao cho hai tam giác ADB và DBC có diện tích bằng nhau. Lấy điểm M, N,  P, Q  trên  các  cạnh SA, SB, SC, SD sao cho \(SA = 2SM,SB = 3SN,SC = 4SP,SD = 5SQ.\) Gọi \({V_1} = {V_{S.ABCD}},{V_2} = {V_{S.MNPQ}}.\) Chọn phương án đúng:

  • A. \({V_1} = 40{V_2}\)
  • B. \({V_1} = 20{V_2}\)
  • C. \({V_1} = 60{V_2}\)
  • D. \({V_1} = 120{V_2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \({V_{SABD}} = {V_{SBCD}} = \frac{1}{2}{V_1}\)

  \(\frac{{{V_{SMNQ}}}}{{{V_{SABD}}}} = \frac{1}{2}.\frac{1}{3}.\frac{1}{5} = \frac{1}{{30}} \Rightarrow {V_{SMNQ}} = \frac{1}{{30}}.{V_{SABD}} = \frac{1}{{60}}{V_1}\)

  \(\frac{{{V_{SNPQ}}}}{{{V_{SBCD}}}} = \frac{1}{3}.\frac{1}{4}.\frac{1}{5} = \frac{1}{{60}} \Rightarrow {V_{SNPQ}} = \frac{1}{{60}}.{V_{SBCD}} = \frac{1}{{120}}{V_1}\)

  \({V_{SMNPQ}} = \frac{1}{{60}}{V_1} + \frac{1}{{120}}{V_1} = \frac{1}{{40}}{V_1} \Rightarrow {V_1} = 40{V_{SMNPQ}}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC