• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

  • A. ab<0,bc>0,cd>0.
  • B. ab<0,bc>0,cd<0.
  • C. ab>0,bc>0,cd<0.
  • D. ab<0,bc<0,cd<0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dễ thấy a>0

  \(y' = 3a{x^2} + 2bx + x\)

  Hàm số có 2 điểm cực trị \({x_1},{x_2}.\) Dựa vào đồ thị ta thấy: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_1} + {x_2} > 0\\{x_1}.{x_2} < 0\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{{ - 2b}}{{3a}} > 0\\\frac{c}{a} < 0\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}b < 0\\c < 0\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}ab < 0\\bc > 0\end{array} \right.\)

  Giao Oy tại (0;d) suy ra d>0\( \Rightarrow cd < 0.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC