AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=8a, AC=6a, hình chiếu của A’ trên (ABC) trùng với trung điểm của BC, AA’=10a. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: 

  • A. \(120\sqrt 3 {a^3}.\)
  • B. \(15\sqrt 3 {a^3}.\)
  • C. \(405\sqrt 3 {a^3}.\)
  • D. \(960\sqrt 3 {a^3}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi H là trung điểm BC.

  Ta có: \(BC = \sqrt {A{B^2} + A{C^2}}  = 10a\)

  \(AH = \frac{1}{2}BC = 5a.\)

  Tam giác AHA’ vuông tại H nên: \(A'H = \sqrt {A'{A^2} - A{H^2}}  = 5\sqrt 3 a.\)

  \({S_{ABC}} = \frac{1}{2}AB.AC = 24{a^2}.\)

  Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:

  \(V = {S_{ABC}}.A'H = 24{a^2}.5\sqrt 3 a = 120\sqrt 3 {a^3}.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>