AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = \frac{{\sqrt {{x^2} - 2} }}{{x - 1}}\) có bao nhiêu đường tiệm cận?

  • A. 1
  • B. 0
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  TXĐ: \(D = \left( { - \infty ; - \sqrt 2 } \right) \cup \left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\)

  Ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \frac{{\sqrt {1 - \frac{2}{{{x^2}}}} }}{{1 - \frac{1}{x}}} = 1 \Rightarrow y = 1\) là tiệm cận ngang.

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{{ - \sqrt {1 - \frac{2}{{{x^2}}}} }}{{1 - \frac{1}{x}}} =  - 1 \Rightarrow y =  - 1\) là tiệm cận ngang.

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ \pm }} y = \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ \pm }} \frac{{\sqrt {{x^2} - 2} }}{{x - 1}}\) không tồn tại. Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>