AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của A’ trên (ABC) trùng với tâm O của tam giác ABC. Biết A’O=a. Tính khoảng cách từ B’ đến mặt phẳng (A’BC).

  • A. \(\frac{{3a}}{{\sqrt {21} }}\)
  • B. \(\frac{{3a}}{4}\)
  • C. \(\frac{{3a}}{{\sqrt {13} }}\)
  • D. \(\frac{{3a}}{{\sqrt {28} }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(h = d\left( {O;(A'BC)} \right)\)

  \(\frac{1}{{{h^2}}} = \frac{1}{{O{M^2}}} + \frac{1}{{OA{'^2}}} = \frac{1}{{{{\left( {\frac{1}{{2\sqrt 3 }}a} \right)}^2}}} + \frac{1}{{{a^2}}} = \frac{{13}}{{{a^2}}} \Rightarrow h = \frac{a}{{\sqrt {13} }}.\)

  \(d(B',(A'BC)) = d(A,(A'BC)) = 3d(O,(A'BC)) = \frac{{3a}}{{\sqrt {13} }}.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>