ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 33 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 33 sách GK Hóa lớp 12

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.

B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

C. Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.

D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Phát biểu đúng: Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

⇒ Chọn B

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 33 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1