ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 34 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 34 sách GK Hóa lớp 12

Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ? Viết phương trình hóa học (nếu có)?

 

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ: đều có phản ứng thủy phân tạo ra monosaccarit.

C12H22O12 + H2O \(\overset{H^{+},t^{0}}{\rightarrow}\) C6H12O6 + C6H12O6 (1)

                                  Glucozơ  + Fructozơ

(C6H10O5)n + nH2O \(\overset{H^{+},t^{0}}{\rightarrow}\) nC6H12O6 (2)

                                      Glucozơ

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 34 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1