ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 34 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 34 sách GK Hóa lớp 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) trong các trường hợp sau:

a) Thủy phân saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

b) Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3trong NH3.

c) Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/H2SO4đặc.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Câu a: Thủy phân saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

C12H22O12 + H2O \(\overset{H^{+},t^{0}}{\rightarrow}\) C6H12O6 + C6H12O6 (1)

                                  Glucozơ  + Fructozơ

(C6H10O5)n + nH2O \(\overset{H^{+},t^{0}}{\rightarrow}\) nC6H12O6 (2)

                                      Glucozơ

Câu b: Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3:

(C6H10O5)n+ nH2O → H+, tnC6H12O6. C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

Câu c: Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/H2SO4đặc:

[(C6H7O2(OH)3]n+ 3nHONO2(đặc) →H2SO4, t0 [(C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 34 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1