YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 33 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 33 sách GK Hóa lớp 12

Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S)?

a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.

b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cáu tạo của gốc glucozơ.

c) Khi thủy phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit.

d) Khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột ⇒ Sai

B. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cáu tạo của gốc glucozơ ⇒ Đúng

C. Khi thủy phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xen luloz ơ đều cho một loại monosaccarit ⇒ Sai

D. Khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ ⇒ Đúng

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 33 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 33 SGK Hóa học 12

Bài tập 3 trang 34 SGK Hóa học 12

Bài tập 4 trang 34 SGK Hóa học 12

Bài tập 5 trang 34 SGK Hóa học 12

Bài tập 6 trang 34 SGK Hóa học 12

Bài tập 1 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 38 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 38 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 39 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 6 trang 39 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 49 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 49 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 50 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 6 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 6.1 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.2 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.3 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.4 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.5 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.6 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.7 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.8 trang 14 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.9 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.10 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.11 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.12 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.13 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.14 trang 15 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.15 trang 16 SBT Hóa học 12

Bài tập 6.16 trang 16 SBT Hóa học 12

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON