YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 79 SGK Vật lý 12

Giải bài 2 tr 79 sách GK Lý lớp 12

Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B? 

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

1 - e:     Mạch có R thì  u cùng pha so với i

2 - c:     Mạch có R, C mắc nối tiếp thì u trễ pha so với i    

3 - a:     Mạch có R, L mắc nối tiếp thì u sớm pha so với i       

4 - b:     Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (\(Z_L> Z_C\)) thì u sớm pha \(\small \frac{\pi}{2}\) so với i       

5 - d:     Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (\(Z_L < Z_C\)) thì u trễ pha \(\small \frac{\pi}{2}\) so với i 

6 - f:      Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (\(Z_L = Z_C\)) thì xảy ra cộng hưởng

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 79 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON