YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho \(\overrightarrow a  =  - \overrightarrow i  + 2\overrightarrow j  - 3\overrightarrow k .\) Tọa độ của vecto \(\overrightarrow a \) là

  • A. (2;- 1;- 3)
  • B. (- 3;2;- 1)
  • C. (- 1;2;- 3)
  • D. (2; - 3; -1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp:

  \(\overrightarrow a  = x\overrightarrow i  + y\overrightarrow j  + z\overrightarrow k  \Rightarrow \overrightarrow a  = \left( {x;y;z} \right)\) 

  Cách giải:

  \(\overrightarrow a  =  - \overrightarrow i  + y2 - 3\overrightarrow k  \Rightarrow \) Tọa độ của vecto \(\overrightarrow a :\left( { - 1;2; - 3} \right)\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>