AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông, diện tích xung quanh bằng \(4\pi\). Thể tích khối trụ là 

  • A. \(\frac{2}{3}\pi \)
  • B. \(2\pi\)
  • C. \(4\pi\)
  • D. \(\frac{4}{3}\pi \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ABB'A' là hình vuông \( \Rightarrow h = 2r\) 

  Diện tích xung quanh của hình trụ : \({S_{xq}} = 2\pi rh = 2\pi r.2r = 4\pi {r^2} = 4\pi  \Rightarrow r = 1 \Rightarrow h = 2\) 

  Thể tích khối trụ \(V = \pi {r^2}h = \pi {.1^2}.2 = 2\pi \) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>