AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai hàm số \(f\left( x \right),g\left( x \right)\) liên tục trên R. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. \(\int {\left| {\frac{{f\left( x \right)}}{{g\left( x \right)}}} \right|dx}  = \frac{{\int {f\left( x \right)dx} }}{{\int {g\left( x \right)dx} }},\left( {g\left( x \right) \ne 0,\forall x \in R} \right)\)
  • B. \(\int {\left( {f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right)dx}  = \int {f\left( x \right)dx}  - \int {g\left( x \right)dx} \)
  • C. \(\int {k.f\left( x \right)dx}  = k\int {f\left( x \right)dx} ,\left( {k \ne 0,k \in R} \right)\)
  • D. \(\int {\left( {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right)dx}  = \int {f\left( x \right)dx}  + \int {g\left( x \right)dx}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp: 

  Sử dụng các tính chất của tích phân.

  Cách giải:

  Mệnh đề sai là : \(\int {\left| {\frac{{f\left( x \right)}}{{g\left( x \right)}}} \right|dx}  = \frac{{\int {f\left( x \right)dx} }}{{\int {g\left( x \right)dx} }},\left( {g\left( x \right) \ne 0,\forall x \in R} \right)\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>