RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đạo hàm của hàm số \(y = \sin x + {\log _3}{x^3}\left( {x > 0} \right)\) là

  • A. \(y' = \cos x + \frac{3}{{x\ln 3}}\)
  • B. \(y' =  - \cos x + \frac{1}{{{x^3}\ln 3}}\)
  • C. \(y' = \cos x + \frac{1}{{{x^3}\ln 3}}\)
  • D. \(y' =  - \cos x + \frac{1}{{x\ln 3}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp:

  \({\left( {\sin x} \right)^\prime } = \cos x,{\left( {{{\log }_a}x} \right)^\prime } = \frac{1}{{x\ln a}},\left( {0 < a \ne 1} \right)\) 

  Cách giải:

  \(y = \sin x + {\log _3}{x^3} = \sin x + 3{\log _3}x\left( {x > 0} \right) \Rightarrow y' = \cos x + \frac{3}{{x\ln 3}}\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA