AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu giá trị thực của m để bất phương trình \(\left( {2m + 2} \right)\left( {x + 1} \right)\left( {{x^3} - 1} \right) - \left( {{m^2} + m + 1} \right)\left( {{x^2} - 1} \right) + 2x + 2 < 0\) vô nghiệm

  • A. Vô số 
  • B. 0
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(\left( {2m + 2} \right)\left( {x + 1} \right)\left( {{x^3} - 1} \right) - \left( {{m^2} + m + 1} \right)\left( {{x^2} - 1} \right) + 2x + 2 < 0{\sigma _X}\) 

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left[ {\left( {2m + 2} \right)\left( {{x^3} - 1} \right) - \left( {{m^2} + m + 1} \right)\left( {x - 1} \right) + 2} \right] < 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left[ {\left( {2m + 2} \right)x{}^3 - \left( {2m + 2} \right) - \left( {{m^2} + m + 1} \right)x + \left( {{m^2} + m + 1} \right) + 2} \right] < 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left[ {\left( {2m + 2} \right)x{}^3 - \left( {{m^2} + m + 1} \right)x + \left( {{m^2} - m + 1} \right)} \right] < 0\left( * \right)
  \end{array}\)  

  (*) vô nghiệm \( \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left[ {\left( {2m + 2} \right)x{}^3 - \left( {{m^2} + m + 1} \right)x + \left( {{m^2} - m + 1} \right)} \right] \ge 0\left( {2*} \right)\) luôn đúng với mọi x.

  \( \Rightarrow x =  - 1\) là nghiệm của \(\left( {2m + 2} \right)x{}^3 - \left( {{m^2} + m + 1} \right)x + \left( {{m^2} - m + 1} \right)\) 

  \( \Rightarrow  - \left( {2m + 2} \right) + \left( {{m^2} + m + 1} \right) + \left( {{m^2} - m + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow 2{m^2} - 2m = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m = 0\\
  m = 1
  \end{array} \right.\) 

  +) m = 0 

  \(\left( {2*} \right) \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {2{x^3} - x + 1} \right) \ge 0 \Leftrightarrow {\left( {x + 1} \right)^2}\left( {2{x^2} - 2x + 1} \right) \ge 0,\forall x\) 

  \( \Rightarrow m = 0:\) Thỏa mãn

  +) m = 1 

  \(\left( {2*} \right) \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {4{x^3} - 3x + 1} \right) \ge 0 \Leftrightarrow {\left( {x + 1} \right)^2}\left( {4{x^2} - 4x + 1} \right) \ge 0 \Leftrightarrow {\left( {x + 1} \right)^2}{\left( {2x - 1} \right)^2} \ge 0,\forall x\) 

  \( \Rightarrow m = 1:\) Thỏa mãn.

  Vậy có 2 giá trị của m thỏa mãn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA