AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

  • A. \(y = {\log _2}\left( {2x} \right)\)
  • B. \(y = {\log _2}x\)
  • C. \(y = {\log _{\frac{1}{2}}}x\)
  • D. \(y = {\log _{\sqrt 2 }}x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hàm số đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right) \Rightarrow \) Loại phương án C.

  Đồ thị hàm số đi qua điểm \(\left( {\frac{1}{2}; - 1} \right) \Rightarrow \) Chọn phương án B, do \( - 1 \ne {\log _2}\left( {2.\frac{1}{2}} \right); - 1 = {\log _2}\frac{1}{2}\) và \(- 1 \ne {\log _{\sqrt 2 }}\frac{1}{2}\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>