AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, biết rằng tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;y;z} \right)\) sao cho \(\left| x \right| + \left| y \right| + \left| z \right| = 3\) là một hình đa diện. Tính thể tích V của khối đa diện đó.

  • A. 71
  • B. 36
  • C. 27
  • D. 54

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x,y,z} \right)\) sao cho \(\left| x \right| + \left| y \right| + \left| z \right| = 3\) là hình bát diện đều SABCDS’ (như hình vẽ)

  Thể tích V của khối đa diện đó : \(V = 2.{V_{S.ABCD}} = 2.\frac{1}{3}SO.{S_{ABCD}}\) 

  ABCD là hình vuông cạnh \(BC = OB\sqrt 2  = 3\sqrt 2 \) 

  \( \Rightarrow {S_{ABCD}} = {\left( {3\sqrt 2 } \right)^2} = 18 \Rightarrow V = 2.\frac{1}{3}.3.18 = 36\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>