ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.4 trang 67 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.4 tr 67 sách BT Lý lớp 12

 Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức nào ?

\(\begin{array}{l} A.{\rm{ }}i = \frac{{\lambda a}}{D}.{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}B.{\rm{ }}i = \frac{{\lambda D}}{a}\;{\rm{ }}\;\\ C.{\rm{ }}i = \frac{{aD}}{\lambda }.{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;D.\,\,i = \frac{a}{{\lambda D}} \end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B.

Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức: \(i = \frac{{\lambda D}}{a}\;{\rm{ }}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.4 trang 67 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1